تبلیغات

تعبیر خواب اسپند – اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسپند – تعبیر اسپند دود کردن در خوابتعبیر خواب اسپند - اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسپند – اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

معمولا خوابهایی که می بینیم ما را از اتفاقاتی که در آینده می افتد با خبر می کند. البته این بدان معنی نیست که الاو بلا این اتفاقات رخ می دهد. اما دانستن آنها می تواند راهنمای خوبی برای چگونگی برخورد کردن با آنها را بلد باشیم. گاها خواب هایی که می بینیم ممکن است تعبیر های نیکویی داشته باشند. اما تعبیر خواب اسپند چیست؟ همراه ماشید تا در این پست تعبیر دیدن اسپند در خواب  را برای شما آشکار کنیم.

تعبیر خواب اسپند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.

اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تاویل بخور کردن بر سه وجه است.

اول: مال بسیار

دوم: زندکى با آسایش و خوشى

سوم: نام نیکو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است. اگر بخور خوشبوی نبود، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی. گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم.

در مورد اسپند به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد. یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است. ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنان چه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است.

اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند. این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند. در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد.

تعبیر خواب اسپند - اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسپند – اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر اسپند در خواب چیست؟

ابن سیرین می گوید:

بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خلاف تعبیر بالا است. یعنی سودی نمی برید بل که تلاش بی ثمر انجام می دهید.

در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند. این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد.

لیلا برایت می گوید:

بخور دادن در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسى قصد دارند به شما نزدیک شوند.

سوال : خواب دیدم که یک گردنبندی از اسپند درست کرده ام و اسپندهایش ریز و دو رنگ است قرمز خوشرنگ و رنگ خود دانه های اسپند خیلی قشنگ بود. به عنوان گردنبندی درست نکرده بودم وقتی درست شد دیدم گردنبند زیبایی شده بعد چند عدد چیزی که مناسب گردنبند بود و بیرنگ به گردنبند اضافه کردم که زیباتر شد وقتی گردنبند را کنار میگذاشتم حرکت میکرد و وقتی گردنم میگذاششتم معمولی بود.

پاسخ : اسپند برای رفع چشم زخم است و فضا را ضد عفونی می کند. تعبیر خواب اسپند را می توان زدودن نگاه از زشتی ها و بدبینی ها دانست. گردنبند تعلق خاطر شخص را نشان می دهد و رنگ قرمز رنگ هیجان و سرزندگی است. دانه های اسپند ریز هستند، درست مثل کارهای کوچک و به ظاهر کم قدری که شما در طی روز انجام می دهید و اتفاقات ریز و ساده ای که میان شما با اطرافیانتان می افتد. رویا می گوید، بسیاری از کارها و اتفاقات هرچند ریز اما در جای خود ارزشمند هستند پس با نگاهی مثبت و آکنده از شادکامی به آن ها بنگرید؛ اما کارها و اتفاقات ریزی نیز هستند که شاید زیاد باب میلتان نباشد، بسیار خوب آن چیزهای بی رنگ مخصوص این موارد هستند، اعتنا نکنید و نادیده شان بگیرید. باور کنید، این نحو رفتار زندگی شما را بوستانی دل انگیز می کند.

اما، زمانی که گردنبند را زمین می گذارید، حرکت می کند. زیرا زیبا دیدن زندگی باعث جریان مثبت انرژی در تمام ابعاد بودنمان می شود. با گردنبد اسپندی زیبایتان که از خواب بیدار شوید، هر لحظه بودنتان پویا و در مسیر طراوت بخشی به خانه و خانواده تان خواهد بود.

در مورد اسپند تعابیر مرتبط دیگری وجود دارد که می توانید در این بخش مشاهده کنید

تعبیر خواب آتش دان ، تعبیر خواب آتش سوزی  ، تعبیر خواب آتش افروختن

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار