تبلیغات

تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

تعبیر خواب اژدها – دیدن اژدها در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب اژدها - معنی دیدن اژدها در خواب

تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان مطالبی کوتاه و مفید درباره تعبیر خواب اژدها فراهم کردیم. اژدها یک جانور افسانه ای است. دیدن اژدها رد خواب بیانگر تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب ازدها

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.

اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.

اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.

اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

لوک اویتنهاو می گوید :

اژدها : موقعیت ناجور

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اژدها در خواب ، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک اژدها: ثروت بزرگتعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقییک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى همنشین مى‏شوید.دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینیداژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.تعبیر خواب حمله اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در خواب دید که اژدهایی به او حمله کرده، خطر دشمنی بزرگ او را تهدید می کند. اگر اژدها نزدیک وی بود و با او کاری نداشت، دشمنی بزرگ از عداوت با وی منصرف شده و خطری او را تهدید نمی کند. اگر در حال ستیز با اژدها به او غلبه کرد، بر دشمنی خطرناک، ظفر خواهد یافت.

تعبیر خواب اژدها - معنی دیدن اژدها در خواب

تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آتش سوزی ، تعبیر خواب آتش افروختن

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار