تبلیغات

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد. بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند. در ادامه با تعبیر خواب همراه ما باشید.

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

اول: زن

دوم: کنیزک

سوم: خادم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

البته و پوشاک در خواب نشان دهنده‌نقش هایی هستند که ما در زندگی ایفا می‌کنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامی‌باشند. اگر در خواب، پوشیدن یا در آوردن شلوار، محور قرار گرفته باشد، به احتمال زیاد در رابطه بانقش تان در محل کار، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤالاتی پیش آمده است. با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این که چه کسی‌شلوار به تن داشت، می‌توانید به راحتی این گونه‌خوابها را تعبیر نمایید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

شلوار در خواب، به زن تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که شلوار جدیدی به دست آورد، زنی دیگر میگیرد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب شلوار : شما زیادی حرف می زنید

شلوار به پا دارید : پول

یک دختر جوان خواب شلوار مردانه ببیند : مشاجرات متعددی بر سر موضوعات مختلف در پیش دارد .

شلوار شما گلی شده : یک دورهدشوار در پیش است

شلوارتان سوراخ شده : زنا

شلوار کثیف یک کارگر : آینده روزهای بهتری برای شما در پیش است

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پیراهن ، دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خریدن شلوار نو

معبران می گویند:

اگرکسی خواب دید که شلوار نو خریده، یا کار جدیدی به او پیشنهاد می شود و یا ازدواج می کند. خرید شلوار نو، اگر مجرد است اختیار کردن همسر است و اگر متاهل، هوس تجدید فراش و زن دیگر گرفتن تعبیر می شود. اگر کسی شلوار نویی به او بخشید، از آن خانواده زن می گیرد و اگر او شلواری به کسی بخشید، به خواستگاری دخترش می آیند.

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب گم کردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده‌اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اضطراب می‌شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دیگران شما را آزار مى‏دهند.

تعبیر خواب شلوار کثیف

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس ، دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلوار پاره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.

تعبیر خواب پاره شدن شلوار لی

شیخ مدنی می گوید:

اگر خواب ببینی که شلوارت پاره شده است و جنس آن لی باشد بیانگر این است که درست در زمانی که با موفقیت و پیشرفت چند قدمی فاصله ای ندارید فرد نخاله ای مانع می شود و در کار شما دخالت میکند.

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب پاره شدن شلوار مرده

ابراهیم کرمانی نوشته اند:

اگر خواب ببینی فردی که او را میشناسی و میدانی فوت شده است شلواری پاره پاره پوشیده بیانگر این است که وضع اقتصادی شما در مدت زمان کوتاهی ضعیف می شود که ممکن است باعث بدهی و فقر شما شود و اگر ببینی برای مرده ای که شلوارش جر خورده است شلواری نو تهیه کرده ای تعبیر ان زیادی مال و رفاه است.

تعبیر خواب پاره شدن زانوی شلوار

احمد طبسی می گوید:

اگر زن بارداری خواب ببیند که شلوار ش از قسمت زانو پاره شده (جر خورده) بیانگر این است که همسرتان در حق شما بی وفایی میکند و قصد ایجاد رابطه با زن و یا دختر دیگری است که البته این موضوع به شرایط و زمان رویایی که دیده اید ارتباطی مستقیم دارد و اگر چنان چه دختر مجردی خواب ببیند شلوارش از قسمت زانو پاره می شود به معنی آن است که رابطه ی او و معشوقش برای مدتی شکر آب می شود که البته این موضوع موقتی است

مطالب مرتبط: تعبیر خواب جوراب ، مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب پاره شدن زیرشلواری

علی محبی می گوید:

اگر خواب بینی بیژامه و یا زیرشلواری ات بنا به هر دلیلی پاره می شود بیانگر این است که رابطه ی شما و معشوقتان به دلیل یک اتفاق و یا یک سوءظن به هم میخورد و برای مدتی در انزوا و افسردگی به سر خواهید برد

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار گشاد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید

تعبیر خواب شلوار تنگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.

در سر زمین رویاها آمده:

در یک مهمانی شلوار بسیارتنگ پوشیده اید : به هیچکس پول قرض ندهید .

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس عروس ، پوشیدن لباس عروس در خواب چه نعبیری دارد؟

تعبیر خواب پوشیدن شلوار

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که شلوار مى‏پوشید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

در سر زمین رویاها آمده:

شلوارتان را پا می کنید : اعضاء فامیل بیشتر میشوند

تعبیر خواب پوشیدن شلوار دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتناسب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب پشت و رو پوشیدن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان به شما دروغ می‌گوید و احیاناً خیانت می‌کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب دستکش ، دیدن دستکش در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب درآوردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.

اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.

در سر زمین رویاها آمده:

شلوارتان را از پا درمی آورید : یک زن به شما وفادار خواهد بود .

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوارک

معبران می گویند:

خواب دیدن اینکه شلوارک می پوشید بیانگر این است که آماده اید که باز تر باشید و کمی بیشتر شخصیت درونی خود را نمایش دهید. تعبیر دیگر این است که تصویر شلوارک به جوانی و نگرش بازی گوش شما اشاره دارد

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

تعبیر خواب شلوار رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سرخ

اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می‌گیرد.

زرد

اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌گیرید.

سبز

اگر سبز باشد به سفر می‌روید و در پایان غمگین می‌شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب شلوار راحتی

مولف می گوید:

شلوار راحتی نیز مانند شلوار به بخت و وضعیت تاهل شخص بر می گردد. اگر کسی در خواب ببیند که شلوار راحت برای استراحت پوشیده، دارای همسری مهربان است و اگر در شلوار راحتی او، پارگی یا خللی به وجود آمد، تعبیر عکس آن است. مفقود شدن شلوار راحتی، دلیل بر ناراحتی و بگومگو بین زن و شوهر است. داشتن لکه های کثیف بر روی شلوار راحتی، نشانه خیانت همسر است.

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید.

معبران می گویند:

اگر کسی خواب دید که خود برای خود شلوار می دوزد و یا دیگری برای او شلواری می دوزد که کاملا اندازه بوده و تنگ یا گشاد نباشد، کاری را به درستی و صحت انجام می دهد. اگر شلواری که برای او دوخته بودند تنگ بود، بر او سخت خواهد گذشت و به بیننده خواب کارهایی تحمیل می شود که نمی پسندد. اگر شلواری که برای او دوخته بودند گشاد بود، سستی و تنبلی و کاهلی در کار است و روابط بیننده خواب با همسرش رو به سردی می رود.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس عزاداری، پوشیدن لباس سیاه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن

تعبیرگران می گویند:

اگر مردی خواب ببیند که دیگری شلوار نویی به او بخشید، از آن خانواده زن می گیرد و اگر او شلواری به کسی بخشید، به خواستگاری دخترش یا خواهرش می آیند. اگر زنی خواب دید که شلوار نویی هدیه گرفت، به او کار جدیدی پیشنهاد می شود.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب شلوار + تعبیر خواب شلوار پاره و دوختن شلوار

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

 • نشانه های پیری زودرس پوست

  خطهای کنار چشم، چین و چروک و لکه‌های قهوه‌ای روی پوست از نشانه‌های پیریست. علاوه بر این علائم که روی سطح پوست نمایان می‌شوند، پیری به ویژه پیری...

 • غذاهای آلوده به میکروب های مختلف

  با وجود باکتری لیستریا در طالبی، E. coli در جوانه گندم و سالمونلا در گوشت بوقلمون، به نظر می‌رسد غذاهایی که ما هر روز می‌خوریم مانند بمب ساعتی...

 • میوه های انرژی زا کدامند؟

  اگر در پایان روز احساس خستگی و بی‌حالی می‌کنید و نیاز به کسب انرژی مجدد دارید این مطلب را بخوانید. با توجه به اینکه اغلب ما در طول روز این...

 • دانستنی های گوجه فرنگی

  اگر شما فردی هستید که مداوم گوجه ‌فرنگی را همراه با غذا و یا به صورت سالاد مصرف می کنید لازم است بدانید این نکات را بدانید: گوجه‌ فرنگی سرشار...

 • نارگیل چه خواصی دارد؟

  نارگیل گیاهی است كه ابتدا در جنوب آسیا كشت می ‌شد و در حال حاضر به صورت درخت نارگیل در تمام مناطق استوایی وجود دارد. مردم اقیانوس آرام از...

 • خواص لیموترش و آب گرم

  آب یک عدد لیمو را درون یک لیوان آب گرم بچکانید و از منافع آن بهره ببرید. اگر مخلوط آب لیمو با آب گرم را هر روز میل کنید شاهد اثرات مثبت آن به شرح...

 • انواع مدل کوتاهی موی کوپ زنانه و دخترانه

  مدل کوتاهی موی کوپ یکی از شیک ترین کوتاهی زنانه است که دارای مدل های کوتاه وبلند است. شما عزیزان با شناخت از فرم صورت خود می توانید بهترین...

 • گیاه اشنه دریایی | خواص درمانی اشنه دریایی برای سرطان سینه | کاربرد آن در آشپزی

  گیاه اشنه دریایی یا  کتانجک در جدول گیاهان دارویی ایران قرار دارد. ار خواص درمانی اشنه دریایی می توان به درمان کم کاری تیروئید، ضد...

 • قتل خواهر با کمک دوست به جرم فاحشه بودن دختر در مشهد

  قتل خواهر فاحشه توسط برادر دختر فاحشه که روابط متعددی با مردان داشت توسط برادرش و دوست برادرش به قتل رسید و پس از 10 سال پرونده قتل وی به...

 • پوسترهای ۲۲ بهمن

   پوسترهای ۲۲ بهمن مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک کسی که ماه شب تار بی قراران شد/انیس جان و شفابخش قلب یاران شد نفوذ چشم و...